Εγκατάσταση Collabora Online Office σε Ubuntu & σύνδεση με Owncloud ή Nextcloud

  • Nicolas
  • 01 Οκτωβρίου, 2019
  • Δεν υπάρχουν Σχόλια

Παρακαλώ πολύ το άρθρο να μην αναδημοσιευθεί χωρίς την άδειά μου. Ευχαριστώ.

Βήμα 1: Εφόσον έχουμε στήσει το cloud μας και έχουμε περάσει το πρόσθετο για διασύνδεση με collabora office
ετοιμάζουμε έναν νέο ubuntu server 19,04 είτε σε Virtual Machine με τα κατάλληλα ports ανοιχτά, είτε σε
Physical Machine επίσης με τα κατάλληλα ports ανοιχτά, είτε τέλος σε ένα VM Instance της Google,
πηγαίνουμε δηλαδή στο console.cloud.google.com (δημιουργούμε λογαριασμό αν δεν έχουμε, δίνει trial) και
στην καρτέλα Compute Engine/VM Instances , δημιουργούμε ένα νέο instance με τις εκόλουθες προδιαγραφές:
n1-standard-1 (1 vcpu, 3.75 GB memory) , (us-west1 (Oregon) , ubuntu 19,04 minimal)
κοστίζει μόνο $24,67 τον μήνα.

Βήμα 2: Ξεκινάμε τον server μας (σύνδεση με SSH δηλαδή μέσω client ή browser αν είναι google)

Βήμα 3: Αφού συνδεθούμε δίνουμε τις ακόλουθες εντολές (όπου μας ρωτήσει, πατάμε y και enter)
Δικαιώματα διαχειριστή πρώτα (αλλιώς κάθε εντολή με sudo μπροστά): sudo su
Και αμέσως μετά:
apt-get update
apt-get ugprade
apt-get dist-upgrade
apt-get install lamp-server^
a2enmod proxy
a2enmod proxy_http
a2enmod ssl
a2enmod proxy_http2
a2enmod proxy_ajp
a2enmod rewrite
a2enmod deflate
a2enmod headers
a2enmod proxy_balancer
a2enmod proxy_connect
a2enmod proxy_html
a2enmod proxy_wstunnel

Βήμα 4: apt-get install docker.io
systemctl start docker
systemctl enable docker

Βήμα 5: apt-get update
apt-get install software-properties-common
add-apt-repository ppa:certbot/certbot
apt-get update
apt-get install python-certbot-apache

Βήμα 6:
Γι’ αυτό το βήμα, πρώτα απ΄όλα θα χρειαστεί να φτιάξεις ένα subdomain της διευθυνσης σου.
για παράδειγμα εάν η διεύθυνση σου είναι nikos.com το subdomain θα είναι office.nikos.com
Μόλις φτιάξεις το subdomain από την υπηρεσία dns που έχεις (στο papaki, στο cloudflare, στο goddaddy, οπουδήποτε)
το A record του θα πρέπει να δείχνει στην εξωτερική IP του server σου, πχ 48.32.144.12 κτλπ.
(αν ο server σου είναι προσωπικός, άνοιξε ports στο router και βρες την εξωτερική ip από
whatismyip.com , εάν είναι στην google, στην δίνει απευθείας η Google την external IP)

Πήγαινε στην κονσόλα και γράψε την ακόλουθη εντολή
(αντικατέστησε στην εντολή με το δικό σου domain, πχ το .nikos\.com θα γίνει giorgos\.gr)
(επίσης αντικατέστησε το user με το username που θες και οπωσδήποτε τον κωδικό)
(ΠΡΟΣΟΧΗ, ΔΕΝ ΘΑ ΒΑΛΕΙ ΤΟ SUBDOMAIN ΠΟΥ ΕΦΤΙΑΞΕΣ, ΑΛΛΑ ΤΟ DOMAIN ΠΟΥ ΕΧΕΙΣ ΤΟ CLOUD ΣΟΥ)

Η εντολή:
docker run -t -d -p 127.0.0.1:9980:9980 -e ‘domain=nikos\.com’ -e ‘username=user’ -e ‘password=484848’ –cap-add MKNOD collabora/code

Βήμα 7:
Θα δημιουργήσουμε τώρα το vhost που θα συνδέσει το subdomain σου με τον server:
nano /etc/apache2/sites-available/office.nikos.com.conf
(εννοείται πριν δώσεις την εντολή κάνεις αντικατάσταση το subdomain)
(εάν το πρόγραμμα nano δεν είναι εγκατεστημένο, γράψε πρώτα: apt-get install nano)

Βήμα 8:
Στο παράθυρο του nano που θα ανοίξει, κάνε επικόλληση τα ακόλουθα (αλλάζοντας τα subdomain):
<VirtualHost *:80>
# The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
# the server uses to identify itself. This is used when creating
# redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
# specifies what hostname must appear in the request’s Host: header to
# match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
# value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
# However, you must set it for any further virtual host explicitly.
ServerName office.nikos.com

ServerAdmin webmaster@nikos.com
DocumentRoot /var/www/html

# Available loglevels: trace8, …, trace1, debug, info, notice, warn,
# error, crit, alert, emerg.
# It is also possible to configure the loglevel for particular
# modules, e.g.
#LogLevel info ssl:warn

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

# For most configuration files from conf-available/, which are
# enabled or disabled at a global level, it is possible to
# include a line for only one particular virtual host. For example the
# following line enables the CGI configuration for this host only
# after it has been globally disabled with “a2disconf”.
#Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
</VirtualHost>

Βήμα 9:
Πάτησε CTRL+X , μετά το Y και Enter για να κλείσει και να αποθηκευτεί το έγγραφο conf που μόλις δημιούργησες

Βήμα 10:
Θα ενεργοποιήσουμε τώρα το νέο έγγραφο:
a2ensite office.nikos.com.conf
και αμέσως μετά: systemctl reload apache2

Βήμα 11:
Τώρα θα φτιάξουμε το LetsEncrypt-Certificate (αλλάζουμε το subdomain πριν δώσουμε την εντολή):
certbot –authenticator standalone –installer apache -d office.nikos.com –pre-hook “service apache2 stop” –post-hook “service apache2 start”
και ΠΡΟΣΟΧΗ, μόλις μας ρωτήσει περιοχή κτλ θα απαντήσουμε και μόλις πάει στο τεχνικό κομμάτι και μας ρωτήσει
θα επιλέξουμε την επιλογή 2 (redirect)

Βήμα 12:
Το βήμα 11 δημιούργησε άλλο ένα καινούργιο conf file, σαν αυτό που φτιάξαμε στο βήμα 8.
Θα πρέπει να το κάνουμε επεξεργασία και να το αλλάξουμε.
Παρακάτω σας δίνω την εντολή, αλλάξτε την σύμφωνα με το δικό σας subdomain (προσοχή όμως μην αλλάξετε το -le-ssl):
nano /etc/apache2/sites-available/office.nikos.com-le-ssl.conf

Βήμα 13:
Στο παράθυρο του nano που άνοιξε, σβήστε σιγά σιγά ότι έχει μέσα και βάλτε τα ακόλουθα (κάντε τις αλλαγές πριν):
<VirtualHost *:443>
ServerName office.nikos.com:443

# SSL configuration, you may want to take the easy route instead and use Lets Encrypt!
SSLEngine on
SSLCertificateFile /etc/letsencrypt/live/office.nikos.com/fullchain.pem
SSLCertificateKeyFile /etc/letsencrypt/live/office.nikos.com/privkey.pem
SSLProtocol all -SSLv2 -SSLv3
SSLCipherSuite ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-DES-CBC3-SHA:ECDHE-RSA-DES-CBC3-SHA:EDH-RSA-DES-CBC3-SHA:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:AES128-SHA256:AES256-SHA256:AES128-SHA:AES256-SHA:DES-CBC3-SHA:!DSS
SSLHonorCipherOrder on

# Encoded slashes need to be allowed
AllowEncodedSlashes NoDecode

# Container uses a unique non-signed certificate
SSLProxyEngine On
SSLProxyVerify None
SSLProxyCheckPeerCN Off
SSLProxyCheckPeerName Off

# keep the host
ProxyPreserveHost On

# static html, js, images, etc. served from loolwsd
# loleaflet is the client part of Collabora Online
ProxyPass /loleaflet https://127.0.0.1:9980/loleaflet retry=0
ProxyPassReverse /loleaflet https://127.0.0.1:9980/loleaflet

# WOPI discovery URL
ProxyPass /hosting/discovery https://127.0.0.1:9980/hosting/discovery retry=0
ProxyPassReverse /hosting/discovery https://127.0.0.1:9980/hosting/discovery

# Capabilities
ProxyPass /hosting/capabilities https://127.0.0.1:9980/hosting/capabilities retry=0
ProxyPassReverse /hosting/capabilities https://127.0.0.1:9980/hosting/capabilities

# Main websocket
ProxyPassMatch “/lool/(.*)/ws$” wss://127.0.0.1:9980/lool/$1/ws nocanon

# Admin Console websocket
ProxyPass /lool/adminws wss://127.0.0.1:9980/lool/adminws

# Download as, Fullscreen presentation and Image upload operations
ProxyPass /lool https://127.0.0.1:9980/lool
ProxyPassReverse /lool https://127.0.0.1:9980/lool
</VirtualHost>

Βήμα 14:
Αποθηκεύστε το έγγραφο και κλείστε το (με CTRL+X, Y και Enter)
Κάντε επανεκκίνηση του apache με: systemctl reload apache2

Βήμα 15:
Δείτε αν όλα πήγαν εντάξει στο ακόλουθο admin url: https://office.nikos.com/loleaflet/dist/admin/admin.html

Αν δεν ανοίγει:
Δείτε τα εξής:
τρεξτε την εντολή: docker ps και δείτε αν τρέχει το docker,
αν όχι ξανατρέξτε την εντολη του βήματος 6 και μετά ξαναελέγχουμε.
Επίσης μπορεί να υπάρχει θέμα με το port 9980, ανοίξτε το και IN και OUT
Εάν φταίει οτιδήποτε άλλο, κάτι δεν έχετε κάνει σωστά ή κάτι χρειάζεται να κάνετε επιπλέον
γιατί μπορεί να έχετε άλλη διανομή Linux, παλαιότερη, νεότερη κλπ
Όπως και να ‘χει, επικοινωνήστε μαζί μου. 😉

Βήμα 16:
Από εδώ και κάτω προχωράμε εφόσον έχουμε τελειώσει με τα προηγούμενα.

Original Source: https://nicolaslagios.com/%ce%b5%ce%b3%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-collabora-online-office-%cf%83%ce%b5-ubuntu-%cf%83%cf%8d%ce%bd%ce%b4%ce%b5%cf%83%ce%b7-%ce%bc%ce%b5-owncloud-%ce%ae-nextcloud/

Σχολιασμός μέσω Facebook

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.


Digital Marketing

Οι σελίδες των υπηρεσιών Digital Marketing θα είναι σύντομα κοντά σας.

Μπορείτε ήδη να δείτε και να παραγγείλετε (online ή μέσω επικοινωνίας) τις υπηρεσίες μας στις “Πρόσθετες Υπηρεσίες Ιστοσελίδας” πατώντας εδώ.

Εργασία

Επεξήγηση

Όροι

Πάγια έξοδα (ανά μήνα ή έτος για υπηρεσίες κλπ)

Κατοχύρωση επιθυμητού domain

Είναι η διεύθυνση του site σας, πχ: tositemou.com

Εάν έχετε ήδη δικό σας domain, θα προχωρήσουμε απευθείας στην

σύνδεση του με τον χώρο φιλοξενίας.

Τα πάγια έξοδα του domain δεν αφορούν την υπηρεσία μας και δεν

συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά που θα λάβετε, πληρώνετε

απευθείας στον πάροχο και λαμβάνετε ξεχωριστό τιμολόγιο από εκεί.

Από 10€ / έτος έως 30€ / δύο έτη (αναλόγως κατάληξης gr, com κλπ)

Ρύθμιση Χώρου

φιλοξενίας ιστοσελίδας

Είναι ο χώρος που φιλοξενεί τα αρχεία σας

Εάν έχετε ήδη, ρυθμίζουμε τον υπάρχον, χωρίς να φέρουμε ευθύνη για μελλοντικά προβλήματα στο site σας και extra χρέωση για ζημιές λόγω αναβαθμίσεων ή server.

Εάν επιθυμείτε μπορείτε να αγοράσετε δικό μας ετήσιο πακέτο «Συντήρηση+Φιλοξενία» 190€ / έτος χωρίς να επιβαρύνεστε για τυχόν ζημιές λόγω αναβαθμίσεων.

Max Services Support & VPS Hosting + Unlimited Subdomains & email accounts (total 25GB HDD space): 20€/μήνα , 110€/6μηνο , 190€/έτος.

Εγκατάσταση & Ρύθμιση Πλατφόρμας (Wordpress, Joomla, Drupal, Opencart κλπ)

Είναι το λογισμικό της ιστοσελίδας σας

Ρύθμιση της ιστοσελίδας με τις βασικές πληροφορίες της επιχείρησης,

καθώς και κάθε απαραίτητη τεχνική ρύθμιση

Εγκατάσταση & διαμόρφωση

θέματος

Σκελετός/Theme/Template

Είναι ένα έτοιμο πρότυπο το οποίο διαμορφώνουμε στα μέτρα σας.

Αν επιθυμείτε κατασκευή Custom θέματος (εξ ολοκλήρου από το 0), η τελική τιμή κατασκευής του site θα συζητηθεί.

Κατασκευή / Ανάρτηση περιεχομένου ιστοσελίδας

Αφορά τις στατικές σελίδες (επικοινωνία, εταιρεία κλπ) + ανέβασμα υλικού (προϊόντα - άρθρα)

Έως 50 χειροκίνητα.

Έως 2000 μαζικά (εφόσον μας τα έχετε δώσει σε excel).

Για περισσότερα, η τελική τιμή θα συζητηθεί.

Προσθήκη όρων χρήσης, πολιτικής

απορρήτου και μπάρας GDPR

Είναι 100% νομικά απαραίτητο να αναρτήσουμε σε ειδικές σελίδες

που θα περιλαμβάνονται στο κάτω μενού του site σας, τους όρους

χρήσης και την πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας σας, καθώς

επίσης και ειδική αναδυόμενη μπάρα που εμφανίζεται στους νέους

επισκέπτες όπου θα πρέπει να αποδεχτούν τα cookies της

ιστοσελίδα σας.

Ιδιαίτερα στην Ευρώπη, ο νόμος GDPR σας υποχρεώνει να γίνουν

αυτές οι ενέργειες καθώς αφορά το προσωπικά δεδομένα του κάθε

επισκέπτη

Μπορείτε να επιλέξετε να προσθέσουμε αντιγραφή όρων και

πολιτικής από παρόμοια sites (αλλάζοντας φυσικά ονόματα και

διευθύνσεις) ή να επιλέξετε να μας στείλετε εσείς το περιεχόμενο και

να το αναρτήσουμε.

Πρέπει όμως να γνωρίζετε, πως σε καμία περίπτωση δεν φέρουμε

οποιαδήποτε νομική ή άλλη ευθύνη για το περιεχόμενο.

Μηχανισμός eshop (αν το επιθυμείτε)

· Εγκατάσταση & ρύθμιση μηχανισμού

· Ρύθμιση στοιχείων επιχείρησης (μεταφορικά, πληρωμές, φπα κ.α.)

· Design καταστήματος κλπ.

· Πωλήσεις Χονδρικής ή Dropship αν επιθυμείτε

Για την εισαγωγή προϊόντων, χρειάζεται να έχετε έτοιμα τα δεδομένα των προϊόντων σας (κωδικό, απόθεμα, τίτλο, φωτογραφία κλπ).

Εισάγουμε: Έως 50 χειροκίνητα.

Έως 2000 μαζικά (εφόσον μας τα έχετε δώσει σε excel).

Για περισσότερα, η τελική τιμή θα συζητηθεί.

Επιλέξτε Υπηρεσία Διαδικτύου

Σύντομα κοντά σας οι υπηρεσίες μέσα από την ιστοσελίδα!

Οι υπηρεσίες αφορούν το γραφείο εξυπηρέτησης στην Μακρακώμη Φθιώτιδας με εξυπηρέτηση για όλη την Ελλάδα.

Προς το παρόν μπορείτε να καλέσετε στα τηλέφωνα: +30 223 602 4107 & +30 698 630 7660

Επίσης μπορείτε να στείλετε email σε: max.makrakomi@gmail.com

Μερικές από τις υπηρεσίες μας

Σύντομα κοντά σας!

Μετάβαση στο περιεχόμενο